"აირმაქსი" არის ინტერნეტ ოპერატორი,რომელიც WIFI და ოპტიკურ-ბოჭკოვანი ტექნოლოგიის გამოყენებით საქმიანობას ახორციელებს იმერეთში, კერძოდ ზესტაფონის,თერჯოლის,ბაღდათის,ვანის,წყალტუბოს,ხონის,სამტრედიის,ხარაგაულის,ჭიათურის,საჩხერის რაიონებში და მიმდებარე სოფლებში. ჩვენ საშუალებას გაძლევთ მიიღოთ მაღალსიჩქარიანი ინტერნეტმომსახურეობა Ubiquiti,mikrotik,bdcom მოწყობილობების საშუალებით,რაც სტაბილური და მაღალსიჩქარიანი კავშირის გარანტიაა

კონტაქტი: ზესტაფონი ავტოსადგურის მეორე სართული.t 557792792,0790792792,593127788
0

ცვლ?ლელებ?

    თარიღი: 14-06-2016, 00:05

ბრძანება1-5

უკაბელო ?ნტერნეტ?თ მომსახურებ?ს ხელშეკრულებაშ? ცვლ?ლელებ?ს შესახებ

(შესყ?დვ?ს გარეშე)

 


        უკაბელო ?ნტერნეტ?თმომსახურებ?სხელშეკრულებ?ს 4 თავშ? შევ?დეს ცვლ?ლებებ? და ჩამოყალ?ბდეს შემდეგნა?რად: 

 

4.1.1. აბონენტ?ს მ?ერ, ?ნტერნეტ?ს მესამე პ?რ?სთვ?ს მ?წოდებას კომპან?ასთან წერ?ლობ?თ? შეთანხმებ?ს გარეშე, „ა?რმაქს?“ გან?ხ?ლავს როგორც მომსახურეობ?ს უკანონოდ დატაცებას ანაზღაურებ?ს გარეშე და აბონენტს დაეკ?სრება ჯარ?მა 500 ლარ?ს ოდენობ?თ!ხოლო ?ნტერნეტმომსახურეობა შეუწყდება ჯარ?მ?ს გადახდამდე!მესამე პ?რ?სთვ?ს მ?უწოდებლობ?ს  შესახებ პ?რობ?ს შესრულება ეკ?სრება აბონენტს.

0

ცვლ?ლება ხელშეკრულებაშ?

    თარიღი: 28-11-2014, 15:41

ბრძანება1-4

უკაბელო ?ნტერნეტ?თ მომსახურებ?ს ხელშეკრულებაშ? ცვლ?ლელებ?ს შესახებ

(შესყ?დვ?ს გარეშე)

 


        უკაბელო ?ნტერნეტ?თმომსახურებ?სხელშეკრულებ?ს 5.5 პუქტშ? შევ?დეს ცვლ?ლებებ? და ჩამოყალ?ბდეს შემდეგნა?რად: 

 

5.5.აბონენტს არ აქვს უფლება გათ?შოს ?ნტერნეტმოსახურეობა 60 კალენდალურ? დღეზე მეტ? მ?მდევრობ?თ გადაუხდელობ?ს გამო.თუ აბონენტ? გადააც?ლებს ამ ვადას ,მაშ?ნ კომპან?ა ?ტოვებს უფლებას გადაახდევ?ნოს მასსერვ?ს?ს შენარჩუნებ?სღ?რებულება 5(ხუთ?) ლარ?  ყოველ გადაც?ლებულ 30 დღეზე ,?მ შემთხვევაშ?  თუ არ მოხდება აპარატურ?ს ამოღება კომპან??ს მ?ერ.

0

ცვლ?ლება ხელშეკრულებაშ?

    თარიღი: 28-11-2014, 15:37

ბრძანება1-3

უკაბელო ?ნტერნეტ?თ მომსახურებ?ს ხელშეკრულებაშ? ცვლ?ლელებ?ს შესახებ

(შესყ?დვ?ს გარეშე)

 


        უკაბელო ?ნტერნეტ?თმომსახურებ?სხელშეკრულებ?ს 5.3 პუქტშ? შევ?დეს ცვლ?ლებებ? და ჩამოყალ?ბდეს შემდეგნა?რად: 

 

 

     5.3.აბონენტ? ვალდებულ?ა მოწყობ?ლობებ?ს დაზ?ანებ?ს შემთხვევაშ? აუნაზღაუროს კომპან?ას მ?ყენებულ? ზარალ? 200(ორას?) ლარ?ს ოდენობ?თ კომპან??ს კუთვნ?ლ ვებგვერდზე მ?თ?თებულ? ანგარ?შზეთანხ?ს ჩარ?ცხვ?ს გზ?თ.აბონენტს უფლება აქვს შე?სყ?დოს ცხრ?ლ? 1-შ? მოცემულ? მოწყობ?ლობებ? თუ ?ს დამატებ?თ გადა?ხდ?ს ღ?რებულებას 70(სამოცდაათ?) ლარ?ს ოდენობ?თ.

 

0

ცვლ?ლება ხელშეკრულებაშ?

    თარიღი: 20-11-2014, 15:05

ბრძანება1-2

უკაბელო ?ნტერნეტ?თ მომსახურებ?ს ხელშეკრულებაშ? ცვლ?ლელებ?ს შესახებ

 


        უკაბელო ?ნტერნეტ?თმომსახურებ?სხელშეკრულებ?ს 4.6 პუქტშ? შევ?დეს ცვლ?ლებებ? და ჩამოყალ?ბდეს შემდეგნა?რად: 

        4.6.ხელშეკრულება ძალაშ? შედ?ს ხელმოწერ?ს დღ?დან და მოქმედებს 6(ექვს?)თვ?ს განმავლობაშ?.ხელშეკრულება ?თვლება ავტომატურად გაუქმებულად თუ აბონენტ? 18 თვ?ს      განმავლობაშ? არ გააქტ?ურებს ?ნტერნეტმომსახურეობას.

0

ცვლ?ლება ხელშეკრულებაშ?

    თარიღი: 1-08-2012, 21:39

ბრძანება 1-1

უკაბელო ?ნტერნეტ?თმომსახურებ?სხელშეკრულებაშ? ცვლ?ლელებ?ს შესახებ


უკაბელო ?ნტერნეტ?თმომსახურებ?სხელშეკრულებ?ს 2.4 პუქტშ? შევ?დეს ცვლ?ლებებ? და ჩამოყალ?ბდეს შემდეგნა?რად:

2.4. ?ნტერნეტმომსახურეობ?ს თვ?ურ?„სააბონენტო გადასახად?ს” ვადებშ? გადაუხდელობ?ს გამო გამოწვეულ? ?ნტერნეტმომსახურეობ?ს შეჩერებ?ს პერ?ოდშ? ,აბონენტს არ დაერ?ცხება სააბონენტო გადასახად?.