"აირმაქსი" არის ინტერნეტ ოპერატორი,რომელიც WIFI და ოპტიკურ-ბოჭკოვანი ტექნოლოგიის გამოყენებით საქმიანობას ახორციელებს იმერეთში, კერძოდ ზესტაფონის,თერჯოლის,ბაღდათის,ვანის,წყალტუბოს,ხონის,სამტრედიის,ხარაგაულის,ჭიათურის,საჩხერის რაიონებში და მიმდებარე სოფლებში. ჩვენ საშუალებას გაძლევთ მიიღოთ მაღალსიჩქარიანი ინტერნეტმომსახურეობა Ubiquiti,mikrotik,bdcom მოწყობილობების საშუალებით,რაც სტაბილური და მაღალსიჩქარიანი კავშირის გარანტიაა

კონტაქტი: ზესტაფონი ავტოსადგურის მეორე სართული.t 557792792,0790792792,593127788
0

აქციები

    თარიღი: 23-12-2017, 09:06

საიტი  მუშაობს შეფერხებით ჰაკერული თავდასხმის გამო 


ანტენების დროებით სარგებლობაში გადაცემა შეზღუდულია , შესაძლებელია შესყიდვა

ოპტიკური ინტერნეტის უფასოდ,თხოვებით დაყენებისას მოქმედებს 1 წლიანი  აქცია

 

 

 

 არხები

ინტერნეტის სიჩქარე 100მ/წმ მდე                                        სატელევიზიო   არხები  140+

ინტერნეტის ხარისხის მაჩვენებლების შესახებ ყველა პაკეტზე ინფორმაცია იხილეთ ბმულზე http://www.airmax.ge/tarifebi.html

0

ვაკანს?ა

    თარიღი: 22-06-2017, 23:17

                              ვაკანს?ა

  

 

                                 

  ვეძებთ ტექნ?კოსს , 22-35 წლ?ს ახალგაზრდებს .ხელფას? 500 ლარ? . ტ 557 792 792

0

TAO -ს განცხადება

    თარიღი: 14-02-2017, 17:37
0

უფასო ჩართვ?ს აქც?ა

    თარიღი: 7-11-2016, 21:42

 

უფასო ჩართვ?ს აქც?ა

 

 

 

 

 

 

 

?ნტერნეტპროვა?დერ? კომპან?ა ა?რმაქს? აცხადებ?ს უფასო ?ნსტალაც??ს აქც?ას ქალაქ ზესტაფონშ? . გადა?ხადეთ 2 თვ?ს სააბონენტო გადასახად? და უფასოდ ჩაერთეთ ან გადმოპორტ?რდ?თ ა?რმაქს?ს მაღალს?ჩქარ?ან ოპტ?კურბოჭკოვან ?ნტერნეტ?ს ქსელშ? . ?ნფორმაც??სთვ?ს დაგვ?კაშ?რდ?თ: 557-792-792, 593-12-77-88 ?ჩქარეთ აქც??ს მოქმედებ?ს ვადა შეზღუდულ?ა.


ა?რმაქს? შე?სყ?დ?ს მეორედ ანტენებს 50 ლარად

0

ტარ?ფ? შემც?რდა

    თარიღი: 1-06-2016, 00:33

0

დაფარვ?ს ზონა გა?ზარდა

    თარიღი: 11-05-2016, 09:02

ვერტყვ?ჭალა,ხუნევ?,გრ?გალეთ?,წაქვა,ამაშუკეთ? და ხევ?ს ნაწ?ლ? ა?რმაქს?ს დაფარვ?ს ზონაშ?ა

''ა?რმაქს?" აგრძელებს  ?ნვესტ?ც?ებ?ს  ჩადებას. გაფართოვდა უსადენო ქსელ? და დაფარვ?ს ზონაშ? მოხვდა ვერტყვ?ჭალა,ხუნევ?,გრ?გალეთ?,წაქვა,ამაშუკეთ? და ხევ?ს ნაწ?ლ?.

 აბონენტებ?ს ჩართვა და?წყება 20 მა?ს?დან.

 ხარაგაულ?ს მუნ?ც?პალ?ტეტ?ს გამგეობამ უსასყ?დლოდ დართო ნება "ა?რმაქსს" განეთავსებ?ნა wifi აპარატურა მუნ?ც?პალ?ტეტ?ს საკუთრებაშ? არსებულ სასოფლო გზ?ს მ?მდებარე ტერ?ტორ?აზე. "ა?რმაქს?" მადლობას უხდ?ს ხარაგაულ?ს მუნ?ც?პალ?ტეტ?ს გამგეობას გაწეულ? დახმარებ?სთვ?ს.


                               

 


0

ს?ახლე

    თარიღი: 4-04-2016, 08:50


       


          ფონდქართუსხელშეწყობ?თ ?ნტერნეტ?ს ხელმ?საწვდომობა სოფლად და სერვ?სდეფ?ც?ტურ რეგ?ონებშ? 91%-მდეგა?ზრდება. სს?პ?ნოვაც?ებ?სა დ ატექნოლოგ?ებ?ს სააგენტოს?ნფორმაც??თ, რეგ?ონებ?ს ?ნტერნეტ?თ დაფარვ?ს გაზრდა საქართველოს მთავრობ?ს ერთ-ერთ უმთავრეს პრ?ორ?ტეტს

 წარმოადგენსსწორედ ამ მ?ზნ?თ,საქართველოშ? მაღალს?ჩქარ?ან? ?ნტერნეტ?ნფრასტრუქტურ?ს გასავ?თარებლად უპრეცედენტო, მასშტაბურ? საყოველთაო ?ნტერნეტ?ზაც??ს პროექტ? და?წყო.

          პროექტს ახორც?ელებს საქართველოს ეკონომ?კ?სა და მდგრად? განვ?თარებ?ს სამ?ნ?სტროს სს?პ?ნოვაც?ებ?სა და ტექნოლოგ?ებ?ს სააგენტოსქვეშ შექმნ?ლ? არა კომერც?ულ? ?ურ?დ?ულ?პ?რ? OpenNet.

           ა?რმაქს? ერთვება პროექტშ? და მონაწ?ლეობას მ??ღებს ამ პროექტ?ს განხორც?ელებაშ? ?მ დოზ?თ რაც შესაძლებელ? ?ქნება პ?რად? და სახელმწ?ფოს მხარდაჭერ?ს შედეგად.

           ა?რმაქს? უკვე აწარმოებს ოპტ?კურ ბოჭკოვან? კაბელ?ს მონტაჟს რ?გ დასახლებულ პუნქტებშ?. წლ?ს ბოლოსთვ?ს ?მ დასახლებულ? პუნქტებ?ს რაოდენობა ,სადაც დამონტაჟდება ოპტ?კურ? ქსელ? ,ათეულს გადააჭარბებს.სელ?ს ჩართვა მოხდება ეტაპობრ?ვად. ?ს აბონენტებ?, რომლებ?ც სარგებლობენ "ა?რმაქს?ს" და "სვ?რ?ნეტ?ს" უსადენო ქსელ?თ ,სურვ?ლ?ს შემთხვევაშ? შეღავათ?ან ფასშ? ჩაერთვებ?ან ოპტ?კურ ქსელშ?.

0

airmax

    თარიღი: 26-02-2016, 23:33

0

საჩხერე ა?რმაქს?ს დაფარვ?ს ზონაშ?ა

    თარიღი: 30-10-2015, 21:46

საჩხერ?ს რა?ონ? ჩვენს დაფარვ?ს ზონაშ?

''ა?რმაქს?" კვლავ ახორც?ელებს ?ნვესტ?ც?ებს . ჭ?ათურ?ს შემდეგ  ჩვენ დაფარვ?ს ზონაშ? საჩხერ?ს რა?ონ?ცაა!

2 საბაზო სადგურ? ამოქმედდა სოფელ ბაჯ?თსა და ქორეთშ?, რაც საშუალებას მ?სცემს საჩხერ?ს რა?ონ?ს მოსახლობ?ს 80% -ს ჩაერთონ ჩვენ ქსელშ?.


 0

განვადება და გადახდა

    თარიღი: 19-10-2015, 16:40